ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Каталог анотацій вибіркових навчальних дисциплін (дисциплін вільного вибору студентів) 2023-2024н.р.

ОПП «Ветеринарна медицина»

Вибірковий блок 1

ВК 1.1

Назва дисципліни

Економіка сільського господарства (посилання)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Викладач

Олізар Ліліана Вікторівна, викладач вищої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 6 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

РН7. Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми дисципліни, що вивчаються

1.Вступ. Підприємство в сучасній системі господарювання. Система планування на підприємстві.

2.Інфраструктура агропромислового комплексу

3.Земельні ресурси та їх використання

4.Трудові ресурси, продуктивність праці та її оплата

5.Матеріально-технічна база, засоби виробництва та інвестиції в аграрних підприємствах

6.Інтенсифікація виробництва та науково-технічний прогрес

7.Витрати виробництва та собівартість продукції

8.Ціноутворення на продукцію

9.Розширене відтворення та нагромадження в аграрних підприємствах

10.Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільському господарстві

11.Екологізація агропромислового виробництва та якість продукції

12.Ефективність діяльності підприємства

13.Антикризова діяльність підприємства

14.Економіка основних галузей тваринництва

ВК 1.2

Назва дисципліни

Основи стандартизації (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

4 курс, 8 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК 8. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного призначення.

СК11.Здатність здійснювати контроль за дотриманням ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

СК13.Здатність здійснювати пропаганду ветеринарних знань серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН4. Застосовувати методи відбору зразків продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН13. Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

РН15. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

РН 17. Застосовувати принципи та методи маркетингу і менеджменту у ветеринарній медицині.

Теми дисципліни, що вивчаються

1. Основні положення національної системи стандартизації

1.1. Вступ. Загальні відомості про стандартизацію

Поняття про стандартизацію. Етапи історичного розвитку стандартизації. Значення стандартизації в підготовці фахівців з ветеринарної медицини. Зв’язок дисципліни з іншими науками і виробництвом.

Характеристика стандартизації. Основні поняття в галузі стандартизації. Суть стандартизації як науки. Мета, завдання та функції стандартизації. Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації. Основні напрями розвитку стандартизації.

1.2. Організаційні основи стандартизації

Організація робіт із стандартизації і загальні вимоги до стандартів. Органи зі стандартизації в Україні, їх функції і завдання. Категорії стандартів і об’єкти стандартизації. Види стандартів та їх характеристика.

Розробка, затвердження і впровадження стандартів.Державний нагляд за впровадженням і додержанням стандартів. Комплексна стандартизація.

1.3. Міжнародна стандартизація

Основні міжнародні організації стандартизації. Міжнародна Асоціація Товарної Нумерації Міжнародна та європейська діяльність із стандартизації та участь у ній Україні.

Міжнародні стандарти ISO серії 9000, 10000, 14000 та SА 8000.

2. Загальні відомості про управління якістю продукції. Сертифікація продукції.

2.1. Політика підприємства щодо якості продукції.

Категорія якості в системі стандартизації. Економічне та соціальне значення підвищення якості продукції. Якість сільськогосподарської продукції та її показники. Фактори, що обумовлюють якість продукції.

Методи контролю рівня якості продукції. Форми вираження оцінювання. Концепція політики щодо якості продукції в Україні. Метрологічне забезпечення якості продукції.

2.2. Управління якістю продукції.

Вітчизняні системи управління якістю продукції. Зарубіжний досвід в управлінні якістю продукції. Стратегія управління якістю продукції на підприємстві. Петля якості. Людський фактор в управлінні якістю продукції.Основні принципи комплексної системи управління якістю продукції в сільському господарстві. Шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції.

2.3. Вимоги стандартів до якості продукції тваринництва.

Вимоги державних стандартів: м’ясо яловичини в напівтушах і четвертинах. Технічні умови. М’ясо свинини в тушах у напівтушах. Технічні умови. М’ясо птиці. Технічні умови. Риба жива. Загальні технічні умови. Мед натуральний. Технічні умови.

2.4. Основні положення системи підтвердження відповідності

Характеристика системи сертифікації Укр СЕПРО. Мета, форми та способи підтвердження відповідності. Суть та значення оцінювання відповідності. Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації. Обов’язкова і добровільна сертифікація. Нормативно-правові основи системи сертифікації.

ВК 1.3

Назва дисципліни

Сільськогосподарська радіоекологія (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

4 курс, 8 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища

СК 2. Здатність здійснювати відбір, етикетування і упаковування матеріалу для лабораторних досліджень та оформлення супровідних документів на нього.

СК 6. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики, благополуччя тварин у професійній діяльності.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК 8. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного призначення.

СК 9. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення діагнозу.

СК13.Здатність здійснювати пропаганду ветеринарних знань серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН2. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології.

РН4. Застосовувати методи відбору зразків продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження.

РН5. Встановлювати діагноз хвороби на основі виявлених характерних патологоанатомічних змін в уражених органах і тканинах під час розтину трупів тварин.

РН6. Дотримуватися основних понять з біобезпеки, біоетики, добробуту тварин.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмними.

РН10. Дотримуватися принципів роботи та правил експлуатації обладнання, приладів, інструментів, що застосовуються у ветеринарній медицині.

РН13. Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

РН14. Застосовувати зоогігієнічні і ветеринарні правила утримання та годівлі тварин.

РН15. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1. Джерела радіоактивного випромінювання

1.1. Вступ. Джерела природної та техногенної радіації

1.2. Радіоактивність

Тема 2. Дозометрія і радіометрія

Тема 3. Особливості міграції радіонуклідів в об’єктах сільськогосподарського виробництва.

3.1. Включення радіоактивних продуктів поділу в сільськогосподарське виробництво

3.2. Чорнобильська катастрофа та її наслідки

Тема 4. Біологічна дія іонізуючого випромінювання

Тема 5. Профілактика радіаційних уражень.

Тема 6 Радіоекологічний моніторинг

6.1. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові та завдання

6.2. Радіометричний ветеринарно-санітарний контроль

Тема 7 Екологічний менеджмент на потенційно небезпечних об’єктах

7.1. Сутність, принципи і функції сучасного екологічного менеджменту

7.2. Організація агропромислового виробництва на територіях радіоактивного забруднення

Тема 8. Радиаційна безпека на забруднених територіях.

ВК 1.4

Назва дисципліни

Годівля сільськогосподарських тварин (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 5 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК 2. Здатність здійснювати відбір, етикетування і упаковування матеріалу для лабораторних досліджень та оформлення супровідних документів на нього.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

СК15. Здатність застосовувати знання основ біотехнології та генної інженерії за фахової діяльності.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН4. Застосовувати методи відбору зразків продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН10. Дотримуватися принципів роботи та правил експлуатації обладнання, приладів, інструментів, що застосовуються у ветеринарній медици

РН14. Застосовувати зоогігієнічні і ветеринарні правила утримання та годівлі тварин.

РН15. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1.Оцінювання поживності кормів

1.1. Оцінювання поживності кормів за хімічним складом

1.2. Оцінювання поживності кормів за вмістом перетравних поживних речовин

1.3. Оцінювання енергетичної поживності кормів

1.4. Протеїнова поживність кормів

1.5. Вуглеводна, ліпідна та мінеральна поживність кормів

1.6. Вітамінна поживність кормів

1.7. Комплексне оцінювання поживності кормів

Тема 2. Корми та кормові засоби

2.1. Поняття про корми та їх класифікація

2.2. Господарське і зоотехнічне оцінювання якості кормів. Схема зоотехнічного аналізу кормів і техніка безпеки під час роботи в лабораторії

2.3. Об’ємний аналіз

2.4. Підготовка кормів до аналізу. Визначення кислотності силосу та сінажу. Аналіз комбікормів

Тема 3. Годівля сільськогосподарських тварин.

3.1. Основні принципи нормованої годівлі

сільськогосподарських тварин

3.2. Годівля тільних корів у сухостійний період

3.3. Годівля дійних корів

3.4. Годівля бугаїв-плідників

3.5. Годівля молодняку великої рогатої худоби

3.6. Відгодівля і нагул великої рогатої худоби

3.7. Годівля овець і кіз

Тема 4.Годівля свиней, коней, птиці, кролів та хутрових звірів.

4.1. Годівля холостих, поросних і лактуючих свиноматок

4.2. Годівля кнурів-плідників

4.3. Годівля молодняку свиней

4.4. Відгодівля свиней

4.5. Годівля коней

4.6. Годівля птиці

4.7. Годівля кролів і хутрових звірів

4.8. Баланс кормів і кормовий план

ВК 1.5

Назва навчальної практики

Ветеринарно-санітарна експертиза з основами переробки тваринництва (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення НП

4 курс, 8 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує НП

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК 2. Здатність здійснювати відбір, етикетування і упаковування матеріалу для лабораторних досліджень та оформлення супровідних документів на нього.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК 8. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного призначення.

СК11.Здатність здійснювати контроль за дотриманням ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

СК13.Здатність здійснювати пропаганду ветеринарних знань серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН4. Застосовувати методи відбору зразків продукції тваринного, рослинного та біотехнологічного походження.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмними.

РН13. Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

РН15. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми НП, що вивчаються

1. Ветеринарно-санітарна експертиза на м’ясокомбінаті

птахокомбінаті, бойні, забійному пункті

Ознайомлення з порядком і способами транспортування та здаваня тварин на м’ясопереробні підприємства, з веденням транспортної документації. Профілактика транспортного травматизму і заходи щодо недопущення втрат живої маси і вгодованості. Організація, оформлення і транспортування продуктів, що швидко псуються.

Ознайомлення з роботою цехів м’ясокомбінату, документацією, прове¬денням післязабійної експертизи туш і органів на конвеєрі, проведенням трихінелоскопії, дослідженням м’яса та м’ясопродуктів на токсикоінфекції.

Ознайомлення з режимами та умовами охолодження і заморожу¬вання м’яса та м’ясних продуктів у холодильниках, ветеринарний контроль у холодильниках.

Ознайомлення з роботою птахокомбінату, бойні, забійного пункту та проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою на цих підприємствах.

2. Ветеринарно-санітарна експертиза в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках

Ознайомлення з роботою ринку, будовою і обладнанням державної лабораторії ветеринарної експертизи харчових продуктів на ринках, проведення експертизи м’яса і м’ясних продуктів, експертизи молока і молочних продуктів, риби, харчових яєць, меду, рослинних харчових продуктів. Ознайомлення з документацією, яку веде лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи.

3. Експертиза молока і молочних продуктів в умовах молочних

заводів і прифермських молочних лабораторій

Ознайомлення з технологічними процесами виготовлення кисломолочних продуктів, пастеризацією молока, проведенням експертизи молока і молочних продуктів.

Прифермські молочні лабораторії, їх обладнання і робота. Контроль якості молока на фермах.

4. Ветеринарно-санітарна обробка транспортних засобів після розвантаження тварин, продуктів, сировини

Дезінфікуючі станції і пункти. Порядок ветеринарно-санітарної обробки транспортних засобів, ознайомлення з документацією станції.

Назва навчальної практики

Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення НП

3 курс, 5,6 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує НП

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК1.Здатність встановлювати вид та кластварин, особливості будови клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин різних видів.

СК 2. Здатність здійснювати відбір, етикетування і упаковування матеріалу для лабораторних досліджень та оформлення супровідних документів на нього.

СК 4. Здатність виконувати профілактичні ветеринарно-санітарні заходи, карантинування та своєчасну ізоляцію хворих і підозрілих на захворювання тварин з метою запобігання захворювання та загибелі тварин.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК 8. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами та засобами ветеринарного призначення.

СК10.Здатність використовувати знання й практичні навички у випадках виникнення та ліквідації заразних хвороб.

СК11.Здатність здійснювати контроль за дотриманням ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

СК13.Здатність здійснювати пропаганду ветеринарних знань серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

СК15. Здатність застосовувати знання основ біотехнології та генної інженерії за фахової діяльності.

Теми НП, що вивчаються

Тема 1. Розведення сільськогосподарських тварин

Тема 2. Скотарство

Тема 3. Свинарство

Тема 4. Вівчарство

Тема 5. Конярство

Тема 6. Птахівництво

Тема 7. Інші галузі тваринництва

Тема 8. Гігієна сільськогосподарських тварин з основами ветеринарної санітарії

Назва навчальної практики

Оператор штучного осіменіння (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення НП

3 курс, 6 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує НП

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК13.Здатність здійснювати пропаганду ветеринарних знань серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

СК15. Здатність застосовувати знання основ біотехнології та генної інженерії за фахової діяльності.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН6. Дотримуватися основних понять з біобезпеки, біоетики, добробуту тварин.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмними.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмними.

РН12. Проводити дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію та інші заходи з профілактики хвороб заразної етіології.

РН15. Дотримуватись правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми НП, що вивчаються

Тема 1. Ознайомлення з господарством і лабораторією по відтворенню стада, способами отримання сперми від плідників.

Тема 2. Отримання сперми від плідників на штучну вагіну. Проведення оцінки якості сперми бугаїв (кнурів, баранів).

Тема 3-4 Розведення, зберігання і транспортування сперми. Ознайомлення з обладнанням і режимом зберігання замороженої сперми.

Тема 5-6 Підготовка робочого місця оператора зі штучного осіменіння самок с/г тварин. Ознайомлення з ветеринарно-санітарними правилами штучного осіменіння самок с/г тварин. Освоєння техніки штучного осіменіння корів візо-цервікальним способом.

Тема 7-8 Освоєння техніки штучного осіменіння корів мано-цервікальним способом. Освоєння техніки штучного осіменіння свиней. Ознайомлення з технікою штучного осіменіння кобил і овець.

Тема 9 Дослідження невагітного стану самок ректальним способом. Освоєння техніки штучного осіменіння корів ректо-цервікальним способом.

Вибірковий блок 2

ВК 2.1

Назва дисципліни

Основи підприємництва (посилання)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Викладач

Олізар Ліліана Вікторівна, викладач вищої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 6семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК14.Здатність здійснювати планування професійної діяльності та оформлення звітної, облікової і довідкової документації.

РН7. Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН16. Планувати професійну діяльність та оформлювати звітну, облікову і довідкову документацію.

Теми дисципліни, що вивчаються

1. Підприємництво як вид господарювання

2. Галузі та види господарської діяльності

3. Підприємницьке середовище

4. Види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва

5. Організація підприємництва

6. Менеджмент у підприємництві

7. Психологія та етика підприємництва

8. Форми взаємодії та співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності.

ВК 2.2

Назва дисципліни

Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

4 курс, 8 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

Теми дисципліни, що вивчаються

Товарознавство:

1. Основи сучасного товарознавства. Маркування харчових продуктів.

2. Товарознавство продуктів тваринного походження. Товарознавча характеристика харчових жирів. Товарознавча характеристика молока і молочних товарів.

3. Товарознавство продуктів тваринного походження. Товарознавча характеристика м’яса та м’ясних товарів.

4. Товарознавство продуктів тваринного походження. Товарознавча характеристика риби та рибних товарів. Товарознавча характеристика харчових концентратів

5. Товарознавство продуктів рослинного походження: товарознавча характеристика борошна, хлібобулочних та макаронних виробів. Товарознавча характеристика свіжої та переробленої плодово-овочевої продукції

6. Товарознавство продуктів рослинного походження: Товарознавча характеристика крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів. Товарознавча характеристика смакових товарів

7. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення

8. Товарознавство молочних, мясних, жирових та рибних продуктів функціонального призанчення

Стандартизація:

1. Основні поняття і визначення вітчизняної стандартизації

2. Категорії та види стандартів

3. Міжнародні організації, що займаються питаннями стандартизації

4. Регіональні організації зі стандартизації

5. Управління якістю. Сертифікація

6. Екологічна стандартизація

7. Маркування органічних харчових продуктів, сучасні вимоги законодавства України

ВК 2.3

Назва дисципліни

Ветеринарна радіобіологія (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

4 курс, 8 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК11. Здатність контролювати дотримання ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН10. Дотримуватися принципів роботи та правил експлуатації обладнання, приладів, інструментів, що застосовуються у ветеринарній медицині.

РН13. Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1. Основи радіаційної біології.

1. Вступ. Радіобіологія як наука. Предмет і завдання радіобіології. Історія розвитку науки. Проблеми загальної сільськогосподарської і ветеринарної радіобіології.

2. Фізичні основи радіобіології.

3.Радіометрія і дозиметрія іонізуючих випромінювань.

4.Біологічна дія іонізуючих випромінювань.

Тема 2. Радіобіологія сільськогосподарських тварин.

1. Токсикологія радіонуклідів.

2. Радіаційне ураження тварин.

3. Нормування радіаційного впливу.

Тема 3.Агропромислове виробництво в умовах радіонуклідного забруднення територій.

1. Ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.

2. Радіаційна і ветеринарно-санітарна експертиза об’єктів ветеринарного контролю.

3. Використання іонізуючої радіації у тваринництві і ветеринарній медицині.

ВК 2.4

Назва дисципліни

Кормові ресурси та їх використання у ветеринарії (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 5 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК11. Здатність контролювати дотримання ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН14. Застосовувати зоогігієнічні і ветеринарні правила утримання та годівлі тварин.

РН15. Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

Теми дисципліни, що вивчаються

Т 1. Кормові ресурси, їх класифікація та використання у ветеринарії.

Т 2. Проблема кормового білка для тварин та шляхи її вирішення.

Т 3. Особливості виробництва та використання зелених кормів у ветеринарії. Організація зеленого конвеєра.

Т 4. Особливості виробництва та використання грубих кормів (сіно, сінаж).

Т 5. Особливості виробництва та використання соковитих кормів (силос, корене-бульбоплоди).

Т 6. Створення та ефективне використання культурних пасовищ.

ВК 2.5

Назва дисципліни

Безпечність та якість продукції тваринного походження (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 5 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК11. Здатність контролювати дотримання ветеринарних вимог під час виробництва продукції тваринництва.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН13. Застосовувати основи технології виробництва і переробки продукції тваринного походження, методами і методиками оцінювання безпечності та якості продукції тваринного походження, харчових продуктів, кормів і води.

РН15. Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1. Вступ. Поняття про безпечність та якість харчових продуктів

Законодавство України щодо контролю безпечності та якості харчових продуктів. Характеристика показників безпечності та якості і харчових продуктів. Класифікація показників якості (масова частка вологи та сухих речовин, масова частка білка, жиру (ліпідів), вуглеводів, вміст вітамінів та мінеральних речовин та безпечності (наявність патогенних мікроорганізмів, гранично допустимі концентрації токсичних елементів, пестицидів, нітратів, нітритів, мікотоксини, антибіотики, гормональні препаратів та радіонуклідів), показники повноцінності (поживна та біологічна цінність), енергетична цінність та показники гігієнічної безпеки.

Тема 2. Поняття про якість продуктів тваринництва.

Якісні характеристики харчового продукту

Вимоги на ціонального та європейського законодавства до безпечності та якості харчових продуктів. Мінімальні специфікації якості харчових продуктів. Якісні характеристики харчового продукту (органолептичні, біологічні, фізичні, хімічні). Контроль механізмів імпорту та сертифікаційних процедур, пов’язаних із захистом здоров’я тварин, людей і екосистем у країні-імпортері.

Тема 3. Поняття про безпечність продуктів тваринництва

Забруднення харчових продуктів радіонуклідами, нітратами, нітритами, нітрозосполуками, важкими металами, пестицидами. Біобезпека харчових продуктів, що містять генетично-модифіковані організми та харчові добавки. Мікотоксини, антибіотики та гормональні препаратиу продуктах тваринного походження. Системи менеджменту безпечності харчових продуктів. Порядок і періодичність контролю харчових продуктів за показниками безпечності (система НАССР).

Назва навчальної дисципліни

Етологія та біоетика (посилання)

Викладач

Маслова Наталя Василівна, викладач першої категорії

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 5,6 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 8. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

СК 6. Здатність застосовувати знання з біобезпеки, біоетики, благополуччя тварин у професійній діяльності.

СК 7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці під час фахової діяльності.

СК13. Здатність поширювати ветеринарні знання серед населення й працівників тваринництва, господарств різних форм власності.

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН6. Дотримуватися основних понять з біобезпеки, біоетики, добробуту тварин.

РН15. Дотримуватися правил безпеки життєдіяльності й охорони праці за фахової діяльності.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1. Історія розвитку етології. Онтогенез поведінки.

1. Формування напрямку етологічних досліджень. Історія розвитку та основні етапи формування знань про поведінку тварин.

2 Розумові здібності та їх розвиток у тварин. Еволюція психіки, проблеми інтелекту тварин. Навчання та його механізми. Навички тварин.

3. Вивчення етологічних особливостей у великої рогатої худоби, коней, свиней, птиці, овець та кіз, домашніх тварин.

Тема 2. Класифікація поведінкового континууму.

1. Форми індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки. Територіальність та територіальна поведінка. Шлюбно-сімейні взаємовідносини. Альянси.

2. Методи вивчення поведінкових реакцій.

Тема 3. Адаптаційні можливості тварин.

1. Управління популяціями тварин. Коректування небажаної поведінки у тварин.

2. Адаптація, акліматизація, синантропізація та доместикація тварин.

3. Проблеми гуманного поводження з тваринами. Етичні основи взаємодії з тваринами.

Тема 4. Біоетика як наукове і філософське поняття. Історія розвитку біоетики.

1. Диференціація біоетики. Основи етичного відношення до миру і біоетика.

2. Антропоцентризм і біоцентризм. Проблема права і обв’язка у відношенні до тварин.

3. Історичний характер етики і біоетики. Етичні вчення старовини, середньовіччя та епохи Відродження. Етична думка в епоху Просвітництва і на початку XIX століття. Універсальна етика А. Швейцера.

Тема 5. Використання тварин людиною і проблеми біоетики.

1. Експерименти на тваринах. Тварини і розваги. Дикі тварини.

2. Проблеми екології і біоетика. Взаємовідношення із тваринами у релігіях світу.

Тема 6. Біоетичні аспекти експериментальних і лабораторних досліджень.

1. Правила відбору тварин і проведення експериментів з використанням тварин.

2. Санітарні вимоги з устрою, обладнання і утримання експериментально-біологічних клінік (віваріїв).

3. Вимоги до експериментатора та персоналу. Проведення біоетичної експертизи.

Тема 7. Правове регулювання біоетичних проблем.

1. Основні принципи державної політики в галузі біоетики.

2. Законодавство України та світу у сфері біоетики.

3. Європейська біоетика і біоправо.

Назва дисципліни

Акушерсько-гінекологічна патологія дрібних тварин (посилання)

Викладач

Моісеєнко Катерина Юріївна, викладач спеціаліст

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

3 курс, 6 семестр

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, які забезпечує дисципліна

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

СК 9. Здатність проводити клінічні дослідження з метою формулювання висновків щодо стану тварин чи встановлення діагнозу.

СК12. Здатність надавати оперативну допомогу, здійснювати профілактику травматизму тварин та забезпечувати заходи щодо отримання здорового поголів’я

РН1. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами в у тому числі з професійних питань.

РН2. Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за патології.

РН7 Здійснювати пошук та аналіз інформації з різних джерел та володіти комп’ютерними програмами.

РН9. Брати участь у розробленні карантинних та оздоровчих заходів, застосовувати методи терапії тварин і профілактики хвороб різної етіології.

Теми дисципліни, що вивчаються

Тема 1. Фізіологічні основи розмноження дрібних тварин. Відтворна здатність самок та самців дрібних тварин. Морфологічна структура та фізіологічна функція органів статевої системи самців і самок дрібних тварин. Статевий цикл та його особливості у самок дрібних тварин. Нервова регуляція статевої функції дрібних тварин.

Тема 2. Фізіологія та патологія вагітності у самок дрібних тварин. Фізіологія вагітності у самок дрібних тварин. Діагностика вагітності. Патологія вагітності.

Тема 3. Фізіологія та патологія родового процесу. Видові особливості родів у самок дрібних тварин. Динаміка родового процесу. Патологія родового процесу. Фізіологія та патологія післяродового періоду.

Тема 4. Фізіологія післяродового періоду та післяродові ускладнення. Основні поняття фізіології післяродового періоду. Розриви піхви, вульви й промежини. Розриви та вивернення матки. Післяродова еклампсія, ендометрит. Заходи профілактики післяродових ускладнень.

Тема 5. Ветеринарна неонатологія. Визначення поняття «новонароджений» та причини народження нежиттєздатних плодів. Хвороби новонароджених.

Тема 6. Ветеринарна гінекологія та андрологія дрібних тварин. Патології матки та яєчників у дрібних тварин. Діагностика та прогнозування хірургічної патології органів сечостатевої системи. Патології мошонки, сім’яників та статевого члена. Інфекційні патології органів статевої системи.

Тема 7. Фізіологія і патологія молочної залози. Морфофункціональна характеристика молочної залози. Мастити та їх класифікація. Мастопатії та новоутворення молочних залоз, їх діагностика та методи лікування. Дерматити та травми молочної залози.