ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВАСИЛІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО"

Унікальність ОПП 211 Ветеринарна медицина полягає в її спрямуванні на потреби та запити ринку праці України. Унікальність цієї програми у накопиченні відомостей і наборів даних для створення інформаційної бази нових напрямів діагностики. Можливість створення власної освітньої траєкторії, яка дозволить майбутньому фахівцю або поступово поглиблювати зміст обов’язкових компонентів програми, або отримати сучасний погляд на проблеми діагностики та лікування патологій різних типів. Все це сприяє високій мотивації до навчання та гарантує належну якість підготовки компетентних фахівців у галузі ветеринарії. Освітньо‐професійну програму розробляли за участю зацікавлених сторін – здобувачів освіти, випускників закладів фахової передвищої освіти, педагогічних працівників, роботодавців тощо. Відповідно до пункту 10 частини 5 статті 41 Закону 2745 органи студентського самоврядування вносять пропозиції щодо змісту ОПП. Переглянуто освітньо-професійну програму 211 Ветеринарна медицина для підготовки здобувачів фахової передвищої освіти робочою групою відповідно до Стандарту фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 № 1285 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина галузі знань 21 Ветеринарія освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2021/2022 навчального року. Процедуру моніторингу, перегляду, оновлення та затвердження ОПП здійснено відповідно до нормативних документів у затвердженому порядку.